Algemene voorwaarden

Privacybepaling: Mijn Huis Makelaardij zal nooit enige door opdrachtgevers aan haar verstrekte informatie van persoonlijke aard doorgeven aan derden, tenzij in het belang van- en met toestemming van opdrachtgever en uitsluitend in het kader van de opdracht tot verkoop, resp. promotie van het door opdrachtgever ter verkoop of verhuur aangeboden object

Algemene voorwaarden Mijn Huis Makelaardij

Vooraf

Voor de opdrachtgever (verkoper of verhuurder van een object) hierna te noemen Opdrachtgever, die gebruik maakt van de dienstverlening van Mijn Huis Makelaardij, hierna ook wel te noemen Opdrachtnemer, bestaande uit publicatie van het object op overeengekomen woningwebsites, het (doen) uitvoeren van een NEN2580 meting, het namens opdrachtgever voeren van onderhandelingen,  eventueel met beperkte aanvullende dienstverlening, zoals de levering van een verkoopbord of het leveren van fotografiediensten, gelden, onder uitsluiting van alle andere bepalingen, de hierna onder 1 tot en met 4  volgende artikelen.

  1. Publicatie- en dienstverleningsduur

De dienstverlening geldt voor de duur van een jaar voor een uitgebreide publicatie met meerdere foto’s, voor een half jaar voor een publicatie van een ‘kleine’ advertentie met 1 foto en voor een half jaar voor een huurobject (of zoveel korter als onderling overeengekomen. Dienstverlening en publicatie eindigen eerder bij verkoop resp verhuur van het object en bij opzegging van de opdracht door één van beide partijen.

Het bovenstaande geldt behoudens overmacht van de zijde van Mijn Huis Makelaardij. Onder overmacht wordt verstaan een dusdanige omstandigheid dat het Mijn Huis Makelaardij niet (langer) mogelijk is aan de overeengekomen verplichtingen (waaronder die tot publicatie) te voldoen. In dit geval ontvangt consument 100% restitutie wanneer het object minder dan twee maanden, 50 % restitutie wanneer het object twee of drie maanden en 0% restitutie wanneer het object meer dan drie maanden gepubliceerd is geweest.

2. Eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht zichzelf te verdiepen in zijn rechten en plichten met betrekking tot de verkoop van het object en mag alleen beeld- en/of tekstmateriaal aanleveren waarvan opdrachtgever rechthebbende is, dan wel voor het gebruik waarvan opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende. 3. Aansprakelijkheid Uit de aard van de opdracht vloeit voort, dat Mijn Huis Makelaardij niet aansprakelijk is voor de gevolgen van (rechts)handelingen of nalatigheid, van opdrachtgever. Voor zover Mijn Huis Makelaardij toch aansprakelijkheid aanvaardt, dan wordt deze beperkt als volgt: – Mijn Huis Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. – Indien Mijn Huis Makelaardij aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1 maal de factuurwaarde van de order met een maximum van € 500,-. 4. Voorwaarden van derden Met het aanvaarden van deze voorwaarden gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de publicatievoorwaarden van de websites waarop het object wordt gepubliceerd, zoals Pararius, Funda en Huislijn, voor zover dit in redelijkheid van Opdrachtgever mag worden verwacht. 5. Op alle overeenkomsten en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 6. Contactgegevens en vestigingsadres: Mijn Huis Makelaardij, A.L. Bangert, Zandvaartkade 1, 2101 WB Heemstede. info@mijnhuismakelaardij.nl tel. 0238200472 / 0617440410